Легализация на Нотариален акт, Свидетелство за съдимост, Пълномощно

Легализация на Нотариален акт, Свидетелство за съдимост, Пълномощно
Изисквания към документа: за легализация на Нотариален акт, Свидетелство за съдимост, Пълномощно е необходим оригинал с нотариална заверка на подписите. Документът може да се легализира и като нотариално заверен препис на вече завереният оригинал.
Преводът трябва да бъде направен от заклет преводач на бланка на лицензирана агенция с подпис на преводача и печат на агенцията – официален превод.
ЦЕНА и СРОК за легализация на Нотариален акт, Свидетелство за съдимост, Пълномощно
Обикновена поръчка – 8 дни
Бърза поръчка – 6 дни
Експресна поръчка – 4 дни
Посочените срокове не включват почивни дни и официални празници, защото тогава заверяващите институции не работят.
Обикновена поръчка – 40 лв.
Бърза поръчка – 60 лв.
Експресна поръчка – 80 лв.
В цените са включени всички такси за легализация.
Легализация на Нотариален акт, Свидетелство за съдимост, Пълномощно, издадени в чужбина
Издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат оформени по начин, зависещ от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи.
СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ
Изискване за АПОСТИЛ
Всички документи, издадени от чужда държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с удостоверение АПОСТИЛ (APOSTILLE), поставен от нейното Министерство на външните работи.

Превод на български език
Документите, оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата начина:
1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;
2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи
Заверка на превода
Преводът на документа трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на Република България.
Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени за някоя от държавите – страни по конвенцията.
СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае само от превод на български език и заверка на превода.
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ
Легализация на Нотариален акт, Свидетелство за съдимост, Пълномощно
В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:
• изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава;
• щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.
Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава може да бъде удостоверен/легализиран и от намиращото се в Република България чуждестранно дипломатическо или консулско представителство на страната на произход на документа, но в този случай е необходима и последваща заверка от Министерството на външните работи на Република България /МВнР заверява чуждестранното дипломатическо представителство/.