Легализация на Епикриза, Медицинско направление, Медицинско свидетелство, Имунизационен паспорт и др.

Легализация на Епикриза, Медицинско направление, Медицинско свидетелство, Имунизационен паспорт и др.

Изисквания към документа: за легализация на документ, издаден от държавно медицинско заведение, е необходимо нотариално заверено копие на оригинал (препис) с изходящ номер, дата, печат и подпис на лекар (завеждащ отделение).
За легализация на Епикриза, издадена от частно медицинско заведение, е необходим оригинал с изходящ номер, дата, печат и подпис на лекар (завеждащ отделение) и нотариално заверен препис.
ЦЕНА и СРОК за легализация на Легализация на Епикриза, Медицинско направление, Медицинско свидетелство, Имунизационен паспорт и др.
Обикновена поръчка – 8 дни
Бърза поръчка – 6 дни
Експресна поръчка – 4 дни
Посочените срокове не включват почивни дни и официални празници.
Обикновена поръчка – 40 лв.
Бърза поръчка – 60 лв.
Експресна поръчка – 80 лв.
В цените са включени всички такси за легализация.

Преводът трябва да бъде направен от заклет преводач на бланка на лицензирана агенция със подпис на преводача и печат на агенцията – официален превод.
Легализация на Епикриза, Медицинско направление, Медицинско свидетелство, Имунизационен паспорт и др., издадени в чужбина
Издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат оформени по начин, зависещ от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи.
Изискване за АПОСТИЛ
Всички документи, издадени от чужда държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с АПОСТИЛ (APOSTILLE),поставен от нейното Министерство на външните работи.
Превод на български език
Документите, оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата начина:
1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;
2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи.

Заверка на превода
Преводът на документа трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на Република България.
Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени за някоя от държавите – страни по конвенцията.
СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ за освобождаване на документите от легализация с Апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае само от превод на български език и заверка на превода.
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ
В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:
• изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава;
• щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.
Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава може да бъде удостоверен/легализиран и от намиращото се в Република България чуждестранно дипломатическо или консулско представителство на страната на произход на документа, но в този случай е необходима и последваща заверка от Министерството на външните работи на Република България /МВнР заверява чуждестранното дипломатическо представителство/.