Легализация

Обща информация

Уведомяваме гражданите, че считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР.

Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МВнР през 2017 г за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

Чуждестранни документи предназначени за ползване в Република България

За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи, предназначени за ползване в страната и когато за тези документи се изисква да бъдат удостоверени с апостил или легализирани, следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Документи издадени от властите на чуждата държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил, поставен от определените от нея органи, в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки.

Списък на страните по Хагската конвенция

Справката е актуална към месец декември 2017 г.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от чуждата държава документи следва да носят съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

Списък на страните, с които Република България има действащи договори за правна помощ

Издадените документи и други книжа от чужда държава, която не е страна по Хагската конвенция, и с която Република България няма действащ Договор за правна помощ подлежат на легализация, съгласно реда определен в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Тези документи и други книжа в чужбина се легализират от българските дипломатически и консулски представителства само ако те са заверени от Министерство на външните работи на страната, в която се намират представителствата. Чуждите документи, легализирани от дипломатическите или консулските представителства на Република България, не се нуждаят от допълнителна заверка и са валидни на територията на България.

В Република България Министерството на външните работи легализира документи и други книжа произхождащи от друга държава, само ако те са заверени от намиращото се в Република България дипломатическо или консулско представителство на тази държава или от дипломатическо или консулско представителство, поело защитата на нейните интереси у нас.

Легализации на документи и други книжа, произхождащи от страна, с която Република България няма дипломатически отношения, се извършват от дипломатическите или консулските представителства на Република България в трета страна, където има представителство, и на страната, от която произхожда документът. В тези случаи документът се легализира само ако има заверка от чуждото представителство на страната, от която произхожда документът, и от Министерството на външните работи на третата страна, в която се намират чуждото и българското представителство.

Списък на дипломатическите представителства, акредитирани за Република България със седалище в трети страни

В някои случаи Министерството на външните работи легализира направо такива документи и книжа, но само ако те са заверени от Министерството на външните работи на страната, от която произхождат.

Ако страната е възложила защитата на нейните интереси на друга страна, документът се легализира от дипломатическото или консулското представителство на тази страна.

Превод на български език на документи издадени в чужбина, предназначени за ползване в Република България

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начина:

  1. От лице, определено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина.
  2. От физически лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

Български документи предназначени за ползване в чужбина

За да бъдат валидни в чужбина и да могат да послужат пред чуждестранните институции, издадените от Република България документи, предназначени за ползване в чужбина следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Удостоверяването на документи по реда, посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в съответствие с компетентността на съответното ведомство, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката в качеството им на органи, оправомощени от Република България да издават удостоверението.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от Република България документи следва да носят съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. Така издаденият документ се признава от чуждестранните институции и се нуждае единствено от превод на чуждия език език и заверка на превода.

Издадените документи и други книжа от Република България, предназначени за държава, която не е страна по Хагската конвенция, и с която Република България няма действащ Договор за правна помощ подлежат на легализация. Легализирането и заверяването на документи и други книжа се извършва в страната от Министерството на външните работи, а в чужбина – от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от централните органи на изпълнителната власт, както и на учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните. Документи, издавани от органи на общинската администрация, нуждаещи се от легализация, се заверяват от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от учреждения, които не са пряко подведомствени нито на отделно министерство, нито на Министерския съвет, както и от обществено-политически, масови, стопански, културно-просветни и други организации, само след като те бъдат заверени от централните ръководства на тези учреждения и организации, когато това се изисква или приема от държавата, в която ще се използват.

Министерството на външните работи легализира преписи от официални документи и други книжа, ако те са надлежно удостоверени от нотариус и Министерството на правосъдието.

Легализация на документи и други книжа, подписани от частни лица, се извършва само ако подписите на тези лица са нотариално заверени, а подписът на нотариуса е заверен от Министерството на правосъдието.

Заверка на превод на чужд език, на документи издадени в Република България, предназначени за ползване в чужбина

Преводът на документа може да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България.

Информация за таксите и сроковете за обработване и предаване на документи

Уведомяваме гражданите, че при удостоверяването на официални български документи с „Апостил”, или легализирани от Министерството на Външните работи, или от българските дипломатически и консулски представителства с цел използване в чужбина не е задължително изискването документите да бъдат снабдени в Република България и със заверен превод на чужд език.

По получена информация от някои дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина относно признаването в чужбина на извършени преводи в Р България, български документи, снабдени с превод на чужд език, които са заверени в служба „Заверки и легализации” на МВнР е възможно да не бъдат признати и да бъдат поискани преводи, извършени по местното законодателство, например в Италия, Австрия, Германия, Дания, Кипър, Белгия и др.

С цел икономия на разходи и време, препоръчваме на гражданите в предварителен порядък да се информират за това, дали във всеки конкретен случай извършените и заверени преводи в Република България ще бъдат признати от съответните институции в държавата по предназначение.

На 28.11.2017 г. беше изменен и допълнен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, в сила от 01.03.2018 г.

 

Уведомяваме гражданите, че се предоставя допълнителна възможност за заплащане на дължимите такси за заверки и легализации в страната, по Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси.

ПОС терминални устройства за плащане с банкови карти функционират и в консулските служби в Лондон, Атина, Берлин, Рим, Милано, Хага, Валенсия, Одрин, Братислава, Франкфурт на Майн. Министерството на външните работи продължава да работи в посока опимизиране на административните услуги за граждани. Скоро предстои инсталирането на ПОС терминали и в други консулски служби в чужбина.

Справката е актуална към месец януари 2018 г.

По въпроси за заверка и легализация на документи:

+ 359 2948 3155
+ 359 2948 3148
+ 359 2948 3144
+ 359 2948 3152
+ 359 2948 3150
+ 359 2948 3153

 

 

ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа                   (Загл. изм. – ДВ, бр.96 от 1982 г.) Обн. – ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.; изм., бр. 10 от 04.02.1964 г.; изм., бр. 77 от 28.09.1976 г.; изм., бр. 96 от 07.12.1982 г.; изм., бр. 77 от 04.10.1983 г.; изм., бр. 103 от 25.12.1990 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 01.03.2018 г. Утв. с ПМС № 184 от 1958 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ (Загл. изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г.) Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) (1) Легализирането и заверяването на документи и други книжа се извършва в страната от Министерството на външните работи, а в чужбина – от дипломатическите и консулските представителства на Република България. (2) Удостоверяването на документи по реда, посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката в качеството им на органи, оправомощени от Република България да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от тази конвенция. Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Лицата, които извършват легализации, заверки и удостоверяване на документи съгласно компетентността на ведомствата по чл. 1, се определят с писмена заповед, издадена от съответния министър, а за дипломатическите и консулските представителства на Република България – от ръководителя на представителството. Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 96 от 1982 г., изм., бр. 103 от 1990 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Глава втора ЛЕГАЛИЗАЦИИ Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 1976 г., бр. 77 от 1983 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от централните органи на изпълнителната власт, както и на учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните. Документи, издавани от органи на общинската администрация, нуждаещи се от легализация, се заверяват от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице. Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от учреждения, които не са пряко подведомствени нито на отделно министерство, нито на Министерския съвет, както и от обществено-политически, масови, стопански, културно-просветни и други организации, само след като те бъдат заверени от централните ръководства на тези учреждения и организации, когато това се изисква или приема от държавата, в която ще се използват. Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Министерството на външните работи легализира преписи от официални документи и други книжа, ако те са надлежно удостоверени от нотариус и Министерството на правосъдието. Чл. 6. Легализация на документи и други книжа, подписани от частни лица, се извършва само ако подписите на тези лица са нотариално заверени, а подписът на нотариуса е заверен от Министерството на правосъдието. Чл. 7. След като бъде легализиран от Министерството на външните работи, документът трябва да бъде заверен от дипломатическото или консулското представителство на страната, за която е предназначен. Чл. 8. Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, произхождащи от друга страна, само ако те са заверени от намиращото се в България дипломатическо или консулско представителство на тази страна или от дипломатическото или консулското представителство на страната, поела защитата на нейните интереси в България. Чл. 9. Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства на Република България легализират фотокопия от документи и други книжа, ако последната заверка е положена върху фотокопието в оригинална форма. Чл. 10. Всяко дипломатическо и консулско представителство на Република България може да заверява подписите и печатите на Министерството на външните работи и на всички останали дипломатически и консулски представителства на Република България. Чл. 11. Дипломатическите и консулските представителства на Република България легализират документи и други книжа, издадени в чужди страни, само ако документите са заверени от Министерството на външните работи на страната, в която се намират представителствата. Чл. 12. Легализации на документи и други книжа, произхождащи от страна, с която Република България няма дипломатически отношения, се извършват от дипломатическите или консулските представителства на Република България в трета страна, където има представителство, и на страната, от която произхожда документът. В тези случаи документът се легализира само ако има заверка от чуждото представителство на страната, от която произхожда документът, и от Министерството на външните работи на третата страна, в която се намират чуждото и българското представителство. В някои случаи Министерството на външните работи легализира направо такива документи и книжа, но само ако те са заверени от Министерството на външните работи на страната, от която произхождат. Ако страната е възложила защитата на нейните интереси на друга страна, документът се легализира от дипломатическото или консулското представителство на тази страна. Чл. 13. Чужди документи, легализирани от дипломатическите или консулските представителства на Република България, не се нуждаят от допълнителна заверка и са валидни на територията на страната. Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Документи по гражданското състояние на лицата, издадени от органи на чужда държава, не се нуждаят от заверка, ако са изпратени по дипломатически път. В такъв случай се извършва служебно заверен превод на актовете, като извършеният превод съставлява неразделна част от оригиналния акт, който се изпраща по служебен път на съответната администрация по постоянен адрес на българския гражданин. Чл. 15. Съдебни документи, изпратени по дипломатически път при изпълнение на съдебни поръчки, не се нуждаят от заверка, освен ако чуждата страна не поиска изрично това. Чл. 16. На базата на взаимност министерството изпраща безплатно актове, удостоверения или служебно заверени преписи от актовете по гражданското състояние на заинтересуваната страна, чието гражданство носи лицето. Заверка на подписи Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Глава трета ПРЕВОДИ Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г., бр. 103 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Министерството на външните работи поддържа списък на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България, когато тези документи са легализирани по реда, посочен в глава втора на този правилник, удостоверени по реда на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове или освободени от изискванията за легализация. Включването на лица в списъка, условията на които следва да отговарят тези лица, както и правилата по поддържане на списъка се възлагат на Министерството на външните работи. (2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) При включване на едно лице в списъка по ал. 1 дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи издава потвърждение, съдържащо пореден номер и идентификационни данни, включително ЕГН. (3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина определят лицата, които могат да извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език, в приемащата държава и в държавите на акредитация, когато тези документи са легализирани по реда, посочен в глава втора на този правилник, удостоверени по реда на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове или освободени от изискванията за легализация. Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 103 от 1990 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Чл. 20. Преводи от един чужд език на друг не се извършват направо, а само след като документът бъде преведен от единия чужд език на български, а след това от български на втория чужд език. В този случай се събират такси и за двата превода. Чл. 21. Преводи, в които са допуснати поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, са невалидни. Чл. 21а. (Нов – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) (1) За чуждестранен документ, преведен на български език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. При удостоверяване на подписа преводачът представя пред нотариуса и документа по чл. 18, ал. 2. (2) За български документ, преведен на чужд език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в чужбина, подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се заверява от Министерството на външните работи, ако такава заверка се изисква или приема от държавата, в която ще се използва. Глава четвърта ТАКСИ Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Таксите за легализация и преводи в Министерството на външните работи и в дипломатическите и консулските представителства на Република България се събират съобразно Закона за държавните такси, тарифите към него и инструкциите по приложението му от натоварените с писмена заповед за това лица, които отговарят за верността на извършените преводи, за редовността на положените заверки и за събраните такси. Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г.). Чл. 24. Освобождаването от такси за легализация и преводи се допуска само в случаите, предвидени в Закона за държавните такси, тарифите към него и чл. 167 от Кодекса на труда.